Aklıma Gelenler

“Sahih” Kaynaklarda Geçen Bazı Rivayetler…!

⚠️Dipnot sayılarının üzerine tıklarsanız açıklamaları okuyabilirsiniz.

Kur’an tek kaynaktır, onun dışındaki kaynaklar geçersizdir1Hadislerin tamamını toptan reddedenler öncelikle şu soruya yanıt vermeli: Kur’an’ı günümüze kimler nakletti ve acaba Kur’an’ı nakledenler arasında hadislerini reddettiğiniz raviler var mı? Bu zaviyeden bakıldığında hadisleri toptan reddetmek Kur’an’ı da reddetmek anlamına gelebileceğinden bu konu, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Ancak Kur’an ile alenen çelişen ve iman noktasında sorunlu olarak nitelendirilebilecek hadislere de inatla sarılmanın kimseye yararı olmayacaktır! diyerek rivayetleri kökten veya toptan reddetmek ile “sahih” kitaplarda yer alıyor diye paketçi bir anlayışla rivayetlerin tümünü toptan kabul etmek arasında zihniyet açısından pek bir fark yoktur. Çünkü her iki zihniyet de rivayetleri “kritik etmek” için Kur’an süzgecini kullanmadan fikir sahibi olmayı ve sahip olduğu o fikriyle hüküm vermeyi tercih ediyor. Rivayetleri değerlendirmede ilk kriter Kur’an olduğunda diğer kriterlerin (ravi güvenirliliği, isnad zinciri, dönemi, metin içeriği vb.) önemi artıyor ancak Kur’an’ı devre dışı bıraktığınızda diğer kriterlerin hiçbir ehemmiyeti kalmıyor… Lütfen bir rivayeti okuduğunuzda önce onun Kur’an ile temasını kontrol edin.

Şunu belirtmek isterim ki; aşağıda kaynaklarıyla sıraladığım rivayetlerin sahih olup olmadığından ziyade bulunduğu kaynağa vurgu yapmak istedim. Çünkü rivayetlerin sahihliğinin önemli olmadığı, önemli olanın rivayetlerin hangi kitapta olduğu düşüncesine sahip ne yazık ki birçok kişi mevcut. Bu kişilerin büyük bir kısmı hadis ilmiyle hemhal olmamış, bir kısmı ise hadis ilmini oldukça iyi bilen insanlardan oluşuyor. Bir diğer önemli ve rahatsız edici husus ise özellikle zayıf veya mevzu rivayetleri örnek göstererek rivayetlerin tümünü rafa kaldırmaya yönelik kamuoyunda ismi iyi bilen bazı akademisyenlerin oryantalist yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımı sergileyenler, sahih etiketli bir kaynak içerisinden zayıf olarak atfedilen bir rivayeti baz alıp tüm rivayetler üzerinde insanların aklında şüphe oluşturmaya çalıştığı aşikardır. O halde bize düşen görev, sahih olarak atfedilen kaynaklarda yer alsa dahi, zayıf rivayetlerden ve özellikle de mevzu rivayetlerden elimizden geldiğince uzak durmaya çalışmaktır.


– Eğer erkeğin tepesinden tırnağına kadar cerahat aksa, kadın da bunları ağzı ile temizlese, yine de erkeğin hakkını ödemiş olmaz.2İbn-i Hacer el Heytemi 2/121

– Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır.3Hanbel 4/85, 5/54

– Karga fasıktır4Buhari 59/16; Hanbel 2/52

– Cebrail bana geldi ve ey Muhammed, Allah vahyini bana ve sana emanet etti, sen de Muaviye’ye emanet et, dedi. 5Belazurî, Ensab c:4 s:127 Cebrail indi ve Muaviye’nin emin bir kimse olduğu için kâtip tayin edildiğini söyledi!6Zehebî, Nübela C:3 S:129; İbni Kesir, El Bidaye ve’n Nihaye c:8 s:123

– Zina eden bir maymunu öldürmek için taşlayan bir maymun kabilesine rastladım ve onlara yardım ettim.7Buhari 63/27

– Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Aişe’nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Aişe onun gömülme işlemleri ile meşgulken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kuran’dan çıktı. Ama hükmü devam ediyor.8Hanbel 3/61, 5/131; İbni Mace 36/194

– Hz. Ömer: “Kur’ân-ı Kerim’e bir şey ilâve etmek ithâmından korkmasaydım oraya zinâ edenlerin taşlanması ile ilgili âyeti yazdırırdım” dedi.9M. Hamidullah, s.49 da Müsned’den 156, 197 ve 352 nolu hadisler olarak nakleder; Mukaddemetân, s. 82

– İbni Mesud: Felak ve Nas sureleri Peygamberimizin kendileriyle istiaze ettiği bir duadır, bunlar Kur’an’dan sureler değildir.10Kurtubi, “el-Camiul Ahkam”, 22/567

– İbn Ömer: “Hiçbiriniz, Kur’an’ın tümünü aldım (elimde bulunduruyorum) demesin. Bilemez ki, Kuran’ın çoğu yok olup gitmiştir. Ne kadar ortada varsa yalnızca o kadarını elimde tutuyorum desin” dedi.11Suyuti, el itkan, 2/32

– Peygamber, Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.12Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367

– Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur.13İbni Kesir, 2/29; 50/1

– Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Kim kertenkeleyi ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. İkinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da az sevap kazanır.” buyurmuştur.14Müslim, Selam 147 (2240); Ebu davud, Edeb 175, (5263, 5264); Tirmizî, Ahkâm 1, (1482)

– Ölüye akrabalarının ağlaması ölünün azabını arttırır.15Buhârî, Cenâiz, 32; Meğâzi, 8; Müslim, Cenâiz, 16, 17 vd.; Ebu Davud, Cenâiz 54

– Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar.16Müslim 833; Nesai 1, 279

– Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp zart (zarut) diye yellenerek kaçar. Ezan bitince tekrar geri gelir. Namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona: Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla diyerek, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da, neticede insan kaç rekât namaz kıldığını bilemez olur.”17Buhârî, Ezân 4, Amel fis’-salât 18, Sehv 6, Bed’ü’l-halk 11; Müslim, Salât 19, Mesâcid 83. Ebû Dâvûd, Salât 31; Nesâî, Ezân 20,

– Cehennemi çoğunlukla kadınlar dolduracaktır. Kadının aklıyla dini nakıstır/eksiktir.18Ebu Davut 4679; Müslim, İman 132 (79); Buhari, Hayız Babı 6

– Hz. Peygamber “Onlar da öbürlerindendir” diyerek savaşta kadın ve çocuklarının öldürülmesine izin verdi.19Ebu Davud, Cihad/102, hadis 2638; Cihad/121, 2672; Ibn Mace, Cihad, 2840; Ahmet Ibn Hanbel, 4/46; Tirmizi, Siyer/19, 1570

– Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.20Müslim İman 302, Buhari 97/24, 10/29, Hanbel 3/1

– Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu; öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.21Hanbel 5/243; Tirmizi 3231

– Allah zamandır.22Malik Muwatta 3/56, Buhari edep 101

– Dinini değiştireni öldürün.23Buhari 12/1883, Nesei- 7-8/14

– Namaz kılanın önünden bir maymun, siyah bir köpek, domuz, Yahudi veya bir kadın geçerse namazı geçersiz olur.24Buhari 8/102 Hanbel 4/86

– Kadınlar arasındaki iyi bir kadın, yüz karga içindeki tek bir alacakarga gibidir.25Buhari 9/1391

– Cehennem de en şiddetli azap ressamlaradır.26Buhari, Tesavir 89

– Dünya balığın sırtındadır. Balık başını sallarsa deprem olur.27İbn-i Kesir tefsiri 2/29

– Rasul-u Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: Melekul Mevt, Musa (a.s.)’nın  ruhunu kabzetmek için gönderilmişti. O melek Hz. Musa’ya geldiği zaman, Hz Musa Melekul Mevte tokat vurup, bir gözünü çıkarmıştı. Melekul Mevt (a.s.) Rabbine dönerek: “Beni öyle bir kula gönderdin ki, ölmeyi istemiyor.” Cenabı Hak tekrar ona gözünü iade etmişti.28Sahihi Buhari, 2/113 ve 4/191; Sahihi Muslim 4/1843

– Ureyne ve Ukeyle kabilesinden 8 kişilik bir grup Medine’ye gelerek Müslüman oldu. Medine’de rahatsızlandılar ve peygamber onlara deve sütü ve deve sidiği içmelerini öğütledi. Rahatsızlıklarından kurtulan 8 kişi develeri alıp çobanı öldürdüler. Bu olay üzerine Resulullah onların ellerini ve ayaklarını kestirdi gözlerine mil çektirdi ve Harre’nin bir kenarına atılarak çölde susuz bırakılıp ölüme terk edilmelerini emrederek onlara su vermemizi engelledi.29Buhari, Tıp 6/9, Zekat/69/101, Cihad/151/222; Hanbel 3/107,163; Müslim, Kesame /9-14, 1671; Ebu Davud, Hudud 3, 4364-4371; Tirmizi, Ebvabu’t-Tahare/55, 72-73; Nesei, Tahrimü’d-Dem 7-8-9; Ibn Mace, Hudud/20, 2578-2579.

– Sizden birisi cinsel münasebette bulunduğu zaman eşinin cinsel organına bakmasın, zira cinsel organa bakmak körlüğe sebep olur.30Münavi, Feyzul Kadir 1-326

– Peygamberi eleştirdiği için şair Kab bin Eşref’in kafası kesilmiş ve Peygambere getirilmiştir.31Buhari, Meğazi15/80, Cihad/157/232-233, Rehn/3, Tecrid, 1578; Müslim, Cihad/119, 1801; Ebu Davud, Cihad/169, 2768

– Peygamber, bir süre sonra dönüp emrini şöyle düzeltti: “Size, onların ikisini ateşte yakın dedim, ama yakmayın. Çünkü ateşte yakma cezasını yalnızca Allah verir. Siz bu iki kişiyi yakalayıp yalnızca öldürün.32Buhari, Cihad/106/162, 148/220; Ebu Davud, Cihad/122, Hadis 2674; Tırmizi, Siyer/20, 1571 Ancak dinden dönme olayları artınca Halife Ebu Bekir’in yakarak öldürme işlemini uyguladığı rivayet edilir. “Daha da direnirlerse, demirle dağlayın, ateşte yakın!33Taberi, Tarih, 1/1881-1885

– Ali’nin “bir topluluğu ateşe attırıp yaktırdığı” Ibn Abbas’a söylendiğinde, Ibn Abbas’ın şöyle dediği belirtilir: “Ben olsaydım bunu yapmazdım. Çünkü Peygamber, “Allah’ın verdiği biçimde ceza vermeyin!” demişti. Ben olsaydım, sadece öldürürdüm.34Buhari, Cihad/149; Tecrid, 1264; Nesei, Tahrimu’d-Dem/14 30

📅 27.08.2014 – Serdar UZUN35Yazdıklarım şahsi fikrimdir; elimden geldiğince objektif olmaya gayret etsem de yanılmış veya subjektif ifadeler kullanmış olabilirim. Bu minvalde şu sözü hatırlatmak isterim: “Metinler konuşamaz, metni okuyanlar onu konuşturur.

Dipnotlar

 • 1
  Hadislerin tamamını toptan reddedenler öncelikle şu soruya yanıt vermeli: Kur’an’ı günümüze kimler nakletti ve acaba Kur’an’ı nakledenler arasında hadislerini reddettiğiniz raviler var mı? Bu zaviyeden bakıldığında hadisleri toptan reddetmek Kur’an’ı da reddetmek anlamına gelebileceğinden bu konu, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Ancak Kur’an ile alenen çelişen ve iman noktasında sorunlu olarak nitelendirilebilecek hadislere de inatla sarılmanın kimseye yararı olmayacaktır!
 • 2
  İbn-i Hacer el Heytemi 2/121
 • 3
  Hanbel 4/85, 5/54
 • 4
  Buhari 59/16; Hanbel 2/52
 • 5
  Belazurî, Ensab c:4 s:127
 • 6
  Zehebî, Nübela C:3 S:129; İbni Kesir, El Bidaye ve’n Nihaye c:8 s:123
 • 7
  Buhari 63/27
 • 8
  Hanbel 3/61, 5/131; İbni Mace 36/194
 • 9
  M. Hamidullah, s.49 da Müsned’den 156, 197 ve 352 nolu hadisler olarak nakleder; Mukaddemetân, s. 82
 • 10
  Kurtubi, “el-Camiul Ahkam”, 22/567
 • 11
  Suyuti, el itkan, 2/32
 • 12
  Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367
 • 13
  İbni Kesir, 2/29; 50/1
 • 14
  Müslim, Selam 147 (2240); Ebu davud, Edeb 175, (5263, 5264); Tirmizî, Ahkâm 1, (1482)
 • 15
  Buhârî, Cenâiz, 32; Meğâzi, 8; Müslim, Cenâiz, 16, 17 vd.; Ebu Davud, Cenâiz 54
 • 16
  Müslim 833; Nesai 1, 279
 • 17
  Buhârî, Ezân 4, Amel fis’-salât 18, Sehv 6, Bed’ü’l-halk 11; Müslim, Salât 19, Mesâcid 83. Ebû Dâvûd, Salât 31; Nesâî, Ezân 20,
 • 18
  Ebu Davut 4679; Müslim, İman 132 (79); Buhari, Hayız Babı 6
 • 19
  Ebu Davud, Cihad/102, hadis 2638; Cihad/121, 2672; Ibn Mace, Cihad, 2840; Ahmet Ibn Hanbel, 4/46; Tirmizi, Siyer/19, 1570
 • 20
  Müslim İman 302, Buhari 97/24, 10/29, Hanbel 3/1
 • 21
  Hanbel 5/243; Tirmizi 3231
 • 22
  Malik Muwatta 3/56, Buhari edep 101
 • 23
  Buhari 12/1883, Nesei- 7-8/14
 • 24
  Buhari 8/102 Hanbel 4/86
 • 25
  Buhari 9/1391
 • 26
  Buhari, Tesavir 89
 • 27
  İbn-i Kesir tefsiri 2/29
 • 28
  Sahihi Buhari, 2/113 ve 4/191; Sahihi Muslim 4/1843
 • 29
  Buhari, Tıp 6/9, Zekat/69/101, Cihad/151/222; Hanbel 3/107,163; Müslim, Kesame /9-14, 1671; Ebu Davud, Hudud 3, 4364-4371; Tirmizi, Ebvabu’t-Tahare/55, 72-73; Nesei, Tahrimü’d-Dem 7-8-9; Ibn Mace, Hudud/20, 2578-2579.
 • 30
  Münavi, Feyzul Kadir 1-326
 • 31
  Buhari, Meğazi15/80, Cihad/157/232-233, Rehn/3, Tecrid, 1578; Müslim, Cihad/119, 1801; Ebu Davud, Cihad/169, 2768
 • 32
  Buhari, Cihad/106/162, 148/220; Ebu Davud, Cihad/122, Hadis 2674; Tırmizi, Siyer/20, 1571
 • 33
  Taberi, Tarih, 1/1881-1885
 • 34
  Buhari, Cihad/149; Tecrid, 1264; Nesei, Tahrimu’d-Dem/14 30
 • 35
  Yazdıklarım şahsi fikrimdir; elimden geldiğince objektif olmaya gayret etsem de yanılmış veya subjektif ifadeler kullanmış olabilirim. Bu minvalde şu sözü hatırlatmak isterim: “Metinler konuşamaz, metni okuyanlar onu konuşturur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Büyük mantik hatasi : “Bu zaviyeden bakıldığında hadisleri toptan reddetmek Kur’an’ı da reddetmek anlamına geldiğinden”

  Madem rivayet edilen hadisler arasinda birçok uydurma hadisler var, o zaman bu uydurma hadislerle beraber nakledilen veya rivayet edilen Kuran’da da birçok uyduruk ayet olmali degil mi ?

  Kuran’a gelince hersey dört dörtlük gelmis, ne ekleme ne çikarma. Ama ayni yolla gelen hadislerde bir sürü hurafe, yalan, iftira var. Bunun ne büyük bir çeliski oldugunu anlatabildim mi ?

  Kuran’in koruma sistemi ile hadislerinki bambaskadir, nakil sekilleride bambaskadir. Hadisleri toptan reddetmek Kuran’i reddetmek anlamina gelmez. Tam aksina, Kuran’i dogru bir sekilde onaylamaya gelir.

  1. Bir hususu gözden kaçırmış olabilirsiniz; yazıda bahsi geçen rivayetlerin uydurma olup olmadığını tartışmadım, sadece bir durumu ifade etmeye, sahih bile olsa bazı hadislerin üzerinde düşünülmesi gerektiğini vurgulamaya çalıştım. İlaveten; elimden geldiğince objektif olmaya çalışsam da dipnotta da belirttiğim üzere yazdıklarım şahsi fikrimdir, yanılmış veya subjektif ifade etmiş olabilirim; bu bağlamda yorumunuza “şahsi fikriniz” olarak saygı duyuyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kutucuğa Uygun Değeri (Rakamla) Gir! *Captcha loading...

Başa dön tuşu