Serdar UZUN'un YazdıklarıTurizm / Turist Rehberliği

Turist Rehberlerine ve Turist Rehberliği Bölümü Öğrencilerine Okuma Önerileri

⚠️Dipnot sayılarının üzerine tıklarsanız açıklamaları okuyabilirsiniz.

Bu yazımda profesyonel turist rehberlerine ve turizm / turist rehberliği bölümü öğrencilerine (öğrencilerim dahil) okumalarını tavsiye ettiğim (Mitoloji, Sanat Tarihi, Turizm Rehberliği, İkonografi, İslam Sanatı, Türk Sanatı vb. ile ilgili) yayınların künyelerini paylaşmak istiyorum. Bu listeye eklenebilecek daha birçok yayın var, şimdilik bu kadarıyla yetineyim.1Şunu belirtmemde yarar var; listeyi zaman zaman güncelliyorum.

👇🏾 MİTOLOJİ, İKONOGRAFİ, TARİH, DİNLER TARİHİ

– Abiha, B.Ç. (2018). Mitolojiden İnsana Dört Unsur Üzerine Bir İnceleme. Bengi Dünya Yörük-Türkmen Araştırmaları Dergisi, 1: 38-56
– Albayrak, A. Mitolojinin Dini Hayattaki Yeri ve Önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (54): 952-958
– Ardzinba, V. (2010). Eskiçağ Anadolu Ayinleri ve Mitleri. Ankara: Kafkas Bilimsel – Araştırma Merkezi ve Yayıncılık
– Armstrong, K. (2005). Mitlerin Kısa Tarihi. İstanbul: Merkez Kitaplar
– Atan, Y. (2011). Akdeniz Mitologyasından Efsaneler. İstanbul: Evrensel Basım Yayın
– Ateş, M. (2012). Mitolojiler ve Semboller. İstanbul: Milenyum Yayınları
– Bayat, F. (2005). Mitolojiye Giriş. Çorum: Karam Yayıncılık
– Bayladı, D. (2002). Mitoloji Tanrıların Öyküsü. İstanbul: Say Yayınları
– Beğenç, C. (1974). Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
– Beydilli, C. (2003). Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük. Ankara: Yurt Kitap Yayın
– Bingöl, Z. (2007). Gelenekten Evrensele Anadolu’da İnanç Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık
– Bonnefoy, Y. (2000). Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü I-II. Ankara: Dost Kitabevi
– Boynudelik, Z.İ. (2017). Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
– Campbell, J. (1993). Doğu Mitolojisi-Tanrının Maskeleri. Ankara: İmge Kitabevi
– Campbell, J. (1994). Yaratıcı Mitoloji-Tanrının Maskeleri. Ankara: İmge Kitabevi
– Campbell, J. (1995). İlkel Mitoloji-Tanrının Maskeleri. Ankara: İmge Kitabevi
– Campbell, J. (1995). Batı Mitolojisi-Tanrının Maskeleri. Ankara: İmge Kitabevi
– Can, Ş. (1994). Klasik Yunan Mitolojisi. İstanbul: İnkılap Kitabevi
– Challaye, F. (1998). Dinler Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları
– Cömert, B. (2019). Mitoloji ve İkonografi. Ankara: Deki Basım Yayın
– Çakmak, T.F. (2021). Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji Cilt I Ortadoğu-Yunan-Anadolu-Türk Mitoloji ve Destanları. Ankara: Detay Yayıncılık
– Çoruhlu, Y. (2000). Türk Mitolojisinin Ana Hatları. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Daştan, N. (2014). Cennetten Kovulma Motifinin Semavî Dinler ile Bazı Mitolojilerdeki (Sümer, Türk ve Yunan) Görünümü. Türklük Bilimi Araştırmaları, 36: 61-81
– Değirmencioğlu, Ö. A., Başçı, A. (2014). İsa Peygamber ve Anadolu İkonografisi. Ankara: Detay Yayıncılık
– Duralı, T. (1998). Gılgamış Destanı. İstanbul: Çantay Kitabevi
– Duygu, Z. (2022). İsa, Pavlus, İnciller Hristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı. İstanbul: Düşün Yayıncılık
– Eliade, M. (2001). Mitlerin Özellikleri. İstanbul: Om Yayınevi
– Eliade, M. (2003). Dinler Tarihine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Erdal, T. (2018). Türk ve Dünya Mitlerinde İnsanın Yaratılışı ve Toprak. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 61: 113-126
– Erhat, A. (2001). Mitoloji Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi
– Esin, E. (2001). Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Eyüboğlu, İ.Z. (1998). Anadolu Üçlemesi (İnançlar 1 / Mitoloji 2/ İlaçlar 3). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları
– Eyüboğlu, İ.Z. (2007). Anadolu Mitolojisi. İstanbul: Der Yayınları
– Göğebakan, Y. (2013). Türk Mitolojisine Ait Unsurların Çağdaş Türk Resim Sanatına Kaynaklık Etme Sorunu. Sanat ve Tasarım Dergisi, 12: 41-58
– Gündüz, T. (2022). Türklerin Kısa Tarihi. İstanbul: Yeditepe
– Güzel, Ö. (2020). Anadolu’da İnanç Turizmi Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar. Ankara: Nobel Akademik Yayınları.
– Güzel, Ö. (2021). Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller Teoriden Pratiğe Yansımalar. Ankara: Nobel Akademik Yayınları.
– Hacımüftüoğlu, E. (2018). Prometheus’den Halife’ye Doğu ve Batı’nın İnsan Tasavvurları. Bilimname, 35: 505-534
– Hançerlioğlu, O. (1975). İnanç Sözlüğü (Dinler-Mezhepler-Tarikatlar-Efsaneler). İstanbul: Remzi Kitabevi
– Halikarnas Balıkçısı (2017). Hey Koca Yurt. Ankara: Bilgi Yayınevi
– Heidel, A. (2000). Enûma Eliş Babil Yaratılış Destanı. Ankara: Ayraç Yayınevi
– Hooke, S.H. (2002). Ortadoğu Mitolojisi. Ankara: İmge Kitabevi
– İnal, H.İ. (2007). Osmanlı Tarihi. İstanbul: Nokta Kitap
– Kaleli, L. (1996). Mitolojide İnanç ve Peygamberler. İstanbul: Can Yayınları
– Kabaağaçlı, C.Ş. (1985). Anadolu Tanrıları. Ankara: Bilgi Yayınevi
– Karacakaya, R., Yücedağ, İ. (2013). Osmanlı Arşiv Vesikaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık
– Karauğuz, G. (2002). Hitit Mitolojisi. Konya: Çizgi Kitabevi
– Kaya, M. (?). Türk ve Anadolu Mitolojisi. Ders Sunumu
– Kayabaşı, O. A. (2016). Türk Mitolojisinde Eskatoloji Mitleri. Folklor Edebiyat, 22 (86): 167-180
– Kayabekir, T. (Eylül 2019). Mitler, Masallar ve Resimli Kitaplar. İdil, 61: 1083-1090
– Kolektif. (2009). Başvuru Kitapları: Mitoloji. NTV Yayınları
– Kramer, S.N. (1999). Sümer Mitolojisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Krugman, R. (1999). İlyada (Çev. A. Dirim). Ankara: Yurt Kitap-Yayın
– Küçük, M.A. (2017). Mitolojiden İkonografiye Türkiye’nin Turistik Dinî Mekânları: “Mağaralar”. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 2: 16-57
– Martin, C. (1999). Odysseia (Çev. A. Dirim). Ankara: Yurt Kitap-Yayın
– Nar, M.Ş. (2014). Günümüz Toplumunda Mitler: Anadolu Halk Efsaneleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Folklor Edebiyat, 20 (79): 55-77
– Ocak, A.Y. (2009). Milel ve Nihal İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 6 (1): 137-163
– Olgunlu, A.C. (2009). Tales’ten Mevlana’ya Diojen’den Hacı Bektaş’ı Veli’ye Anadolu’nun Düşünce Mimarları. İstanbul: Karakutu Yayınları
– Ögel, B. (2010). Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar) I. Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
– Ögel, B. (2014). Türk Mitolojisi (Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar) II. Cilt. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
– Örnek, S.V. (2000). 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane. İstanbul: Gerçek Yayınevi
– Özel, O., Öz, M. (2005). Söğütten İstanbul’a Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Üzerine Tartışmalar. Ankara: İmge Kitabevi
– Özkan, E. (2013). Mitoloji, İkona ve İkonografya. Edirne: Paradigma Akademi Yayınları
– Özmen, S. S. (2016). Anadolu’da Ana Tanrıça Kybele Kültü. Humanitas, 4 (7): 381-397
– Öztürk, A. (2000). Çağların İçinden Türk Destanları. İstanbul: Alioğlu Yayınevi
– Pala, İ. (2008). Dört Güzeller Toprak, Su, Hava, Ateş. İstanbul: Kapı Yayınları
– Pekak, M. S., Gür, D. (Ekim 2015). İsa’nın Doğumu. Sanat Tarihi Dergisi, 24 (2): 175-226
– Publius Ovidius Naso (2022). Dönüşümler I-XV (Çev. A.C. Abuagla). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
– Rossenberg, D. (2003). Dünya Mitolojisi Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi. Ankara: İmge Kitabevi
– Roux, J-P. (2011). Eski Türk Mitolojisi. Ankara: Bilgesu Yayıncılık
– Tanrısever, C., Güzel, Ö. (2022). Anadolu Efsaneleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
– Turanlıoğlu, E. (2014). Anadolu Destanları. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı
– Uraz, M. (1994). Türk Mitolojisi. İstanbul: Düşünen Adam Yayınları
– Uysun, M. (2021). Kapadokya Kiliseleri İkonografisi Kapadokya’nın Kutsal Sanatı. Ankara: Mustafa Uysun Yayıncılık
– Yağmur, S.K. (Temmuz 2018). Efsane ve Mitoloji Üzerine Genel Bir Değerlendirme ve Efsane Mitoloji İlişkisi. Asia Minor Studies, 6 (12): 317-328.
– Yenen, Ş. (2001). Turkish Odyssey A Cultural Guide to Turkey. İstanbul: Meander Publishing

👇🏾 SANAT TARİHİ, ARKEOLOJİ, TÜRK-İSLAM SANATI

– Akozan, F. (1963). ‘’Türk Han ve Kervansarayları’’. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri I, 133-167
– Altun, A. (1978). Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisinin Gelişmesi. İstanbul: Kültür Bakanlığı
– Arseven, C.E. (1973). Türk Sanatı. İstanbul: Cem Yayınevi
– Arseven, C.E. (1950), “Sanat”, Sanat Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul, 1755
– Aslanapa, O. (2004). Osmanlı Devri Mimarisi. İstanbul: İnkılap Kitabevi
– Aslanapa, O. (2011). Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi
– Aslanapa, O., Diyarbekirli, N. (1977). Türk Sanatı Tarihi. Ankara: Yaykur Yayın
– Ayverdi, E.H. (1989). Osmanlı Devri Mimarisi (5 Cilt). İstanbul: Fetih Cemiyeti
– Baltacıoğlu, İ. H. (1956). “Türk Sanat Gelenekleri”, Ankara Üniversitesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, 1, 1-28
– Başkan, S. (2002). “Eski Türklerde Sanat”, Türkler Ansiklopedisi 4. Cilt, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 120-124
– Bektaşoğlu, M. (2009). Anadolu’da Türk İslam Sanatı. Ankara: DİB Yayınları
– Can, Y., Gün, R. (2015). Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatları ve Estetiği. İstanbul: Kayıhan Yayınları
– Cezar, M. (1977). Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları
– Çakmak, T.F. (2020). Turist Rehberleri İçin Anadolu’da Antik Kent ve Merkezler. Ankara: Detay Yayıncılık
– Çakmak, T.F., Güzel, Ö. (2023). Anadolu Düşünürleri. Ankara: Detay Yayıncılık
– Çam, N. (1999). İslam’da Sanat Sanatta İslam. Ankara: Akçağ Yayınları
– Çetin, Y. (2006). Geleneksel Türk Evinde Cumba. Sanat Tarihi Dergisi, 15 (2), 18-27
– Çoruhlu, Y. (2000). Türk İslam Sanatının ABC’si. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Çoruhlu, Y. (2007). Erken Devir Türk Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Çoruhlu, Y., Türkmen, N., Seçgin, N., Yılmaz, A. (2006). Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatı ve Kültürü Prof. Nejat Diyarbekirli’ye Armağan. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları
– Diyarbekirli, N. (1969). “Türk Sanatının Kaynaklarına Doğru”, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri II, 111-204
– Diyarbekirli, N. (1972). Hun Sanatı. İstanbul: MEB Yayınları
– Diyarbekirli, N. (1993). “İslâmiyet’ten Önce Türk Sanatı”, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı. Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları
– Durmuş, E. (2019). ‘’Bursa’da Erken Dönem Osmanlı Mimarisi’nde Kemer’’. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YLT
– Ersoy, S.A. (2006). Osmanlı Minyatür Tekniği. Ankara: İnkansa Matbaacılık
– Ertuğrul, A. (2009). Hamam Yapıları ve Literatürü. Türkiye Araştırrmaları Literatür Dergisi, Cilt 7(13), 241-266
– Fırat, M. (2016). Antik Çağda Taş Duvar İşçiliği. İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
– Gündoğdu, H. (1986). Dulkadirli Beyliği Mimarisi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı
– Hillenbrand, R. (2005). İslam Sanatı ve Mimarlığı. İstanbul: Homer Kitabevi
– Karamağaralı, H. (1980). ‘’Milli Sanat Anlayışı ve Politikası’’, Kültür ve Sanat. İstanbul: Boğaziçi Yayınları
– Kınay, C. (1993). Sanat Tarihi. Ankara: Kültür Bakanlığı
– Kolektif (2000). Güzel Sanatlar Ders Notları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi
– Kramer, S.N. (1999). Tarih Sümer’de Başlar. İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Kuban, D. (1965). Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları. İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları.
– Kuban, D. (1993). Batıya Göçün Sanatsal Evreleri (Anadolu’dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları). İstanbul: Cem Yayınevi
– Kuban, D. (1997). 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi. İstanbul: Gerçek Yayınevi
– Kuban, D. (2007). Osmanlı Mimarisi. İstanbul: Yem Yayın
– Kuban, D. (2008). Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı. İstanbul: YKY
– Kuban, D. (2010). Türk İslam Sanatı Üzerine Denemeler. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları
– Kuran, A. (2012). Selçuklular’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Mimarlık. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayın.
– Kurnaz, H.A., Kurnaz, A. (2022). Gastronomi Rehberliği. Ankara: Detay Yayıncılık
– Mülayim, S. (1994). Sanata Giriş. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi
– Ögel, B. (1962). İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu
– Öney, G. (1989). Beylikler Devri Sanatı XIV-XV yy (1300-1453). Ankara: Türk Tarih Kurumu
– Özkeçeci, İ. (2004). Zamanı Aşanlar IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı. İstanbul: HMS Grup
– Özkeçeci, İ. (2006). Doğu Işığı VII.-XIII. Yüzyıllarda İslam Sanatı. İstanbul: İlhan Özkeçeci Yayınları
– Roux, J-P. (2001). Orta Asya (Çev. Lale Arslan). İstanbul: Kabalcı Yayınevi
– Strzygowski, J. (1935). “Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, 3, 1-80
– Strzygowski, J., Glück, H., Köprülü, F. (1975). Eski Türk Sanatı ve Avrupa’ya Etkisi (Çev. A. Cemal Köprülü). İstanbul: İş Bankası Yayınları
– Şişman, A. (2010). Sanata ve Sanat Kaynaklarına Giriş. İstanbul: Literatür Yayıncılık
– Tolstoy, L.N. (1993). Sanat Nedir? İstanbul: Şule Yayınları
– Yenen, Ş. (2022). Anadolu Destanı Türkiye’nin Kültürel Mirası ve Gezi Rehberi. İstanbul: Alfa Yayınları
– Yetkin, S.K. (1965). İslam Mimarisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi
– Yetkin, S.K. (1984). İslam Ülkelerinde Sanat. İstanbul: Cem Yayınevi
– Yücel, E. (2000). İslam Öncesi Türk Sanatı. İstanbul: Arkeoloji Sanat Yayınları
– Zorlu, Ö., Kurnaz, H.A. (2021). Turist Rehberliğine Yönelik Mimari Yapılar 1. Ankara: Detay Yayıncılık
– Zorlu, Ö., Köksalanlar, A.A., Kurnaz, H.A. (2022). Turist Rehberleri ve Rehber Adayları için Anadolu’da Türk İslam Dönemi Mimari Yapılar. Çanakkale: Paradigma Akademi

👇🏾 TURİZM REHBERLİĞİ, TUR PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

– Ahipaşaoğlu, S. (2006). Turizmde Rehberlik. Ankara: Gazi Kitapevi
– Arslantürk, Y. (2016). ‘’Mesleki Bağlılık: Turist Rehberleri Üzerine Bir İnceleme’’. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 186-207
– Batman, O., Yıldırgan, R., Demirtaş, N. (2000). Turizm Rehberliği. Adapazarı: Değişim Yayınları
– Büyükkuru, M., Aslan, Z. (2016). ‘’Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma’’. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 338-354
– Çakmak, T.F, Demirkol, Ş. (2017). ‘’Teknolojik Gelişmelerin Turist Rehberliği Mesleğine Etkileri Üzerine Bir Swot Analizi‘’. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (İktisat Özel Sayı), 221-235
– Çimrin. H. (1995). Turist Rehberliğinin ABC’si. Antalya: Akdeniz Kitabevi.
– Çolakoğlu, E., Efendi, E., Epik, F. (2017). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği. Ankara: Detay Yayıncılık
– Değirmencioğlu, A.Ö. (1998). ‘’Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitimine Bir Yaklaşım’’. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
– Değirmencioğlu, A.Ö. (2001). Türkiye’de Turizm Rehberliği Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 189-196
– Değirmencioğlu, A.Ö. (2021). Örneklerle Tur Planlaması ve Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık
– Değirmencioğlu, A.Ö., Ilgaz, B. (2021). Kongre Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık
– Düzgün, E. (2020). Örnek Olaylarla Turizm Rehberliği. Ankara: Detay Yayıncılık
– Eser, S., Şahin, S., Çakıcı, C. (2018). Turist Rehberliği. Ankara: Detay Yayıncılık
– Güzel, F.Ö., Altıntaş, V., Şahin, İ. (2017). Turist Rehberliği Araştırmaları Öngörüler ve Uygulamalar. Ankara: Detay Yayıncılık
– Güzel, F.Ö., Köroğlu, Ö. (2014). ‘’Turist Rehberlerinin Liderlik ve Aracılık Rollerinin Tur Deneyimine Etkisi: Doğa Turları Üzerine Bir Araştırma’’. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4) 939-960
– Güzel, Ö., Köroğlu, Ö. (2019). Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma-Özel İlgi Turlarından Özel Konulara. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
– Havuş, M. (2002). Karadenizname Karadeniz Seyahat Rehberi. Ankara: Ajans-Türk Basım
– Köroğlu, Ö., Güzel, Ö. (2019). Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık
– Kolektif. (2013). Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Rehberlik Hizmetleri. Ankara: MEB Yayınları
– Kolektif. (2013). Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Rehberlik. Ankara: MEB Yayınları
– Mutluay, G. (2003). Köşe Bucak Karadeniz. Gezi Rehberleri Serisi. İstanbul: Ekin Yazın
– Pelit, E., Katırcıoğlu, E. (2018). ‘’Turist Rehberliği Mesleğinde Taraflar Açısından Yaşanan Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme’’. Turist Rehberliği Dergisi, 1(2), 74-94.
– Saruhan. Ş. C. (1989). Tercüman Rehberlik Mesleği Ders Notları. İstanbul: TÜRSAB Yayınları.
– Tanrısever, C., Bektaş, İ., Koç, D.E. (2019). ‘’Dünyada Turist Rehberliği Eğitimi’’. Turist Rehberliği Dergisi, 2(1), 44-56
– Türker, A., Köksal, G. (2021). Turist Rehberleri İçin Şehir Turu Rehberi. Ankara: Detay Yayıncılık
– Yavuz, R.M. (2014). Eyvah Turist. İstanbul: Ozan Yayıncılık
– Yazıcıoğlu, İ., Tokmak, C., Uzun, S. (2008). ‘’Turist Rehberlerinin Rehberlik Mesleğine Bakışı’’, Üniversite ve Toplum Dergisi 8(2), 1-19

📅 01.05.2021

Dipnotlar

  • 1
    Şunu belirtmemde yarar var; listeyi zaman zaman güncelliyorum.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kutucuğa Uygun Değeri (Rakamla) Gir! *Captcha loading...

Başa dön tuşu